TCK Madde 105 Cinsel Taciz Suçu

Dolayısıyla elle tacizin cezası nedir diye bakıldığında mağdura yönelik dokunma bulunup bulunmadığına göre suç türü değişmektedir. Elle dokunma şeklinde işlenmiş ise cinsel saldırı suçu söz konusu olmaktayken el hareketi yapma şeklinde gerçekleşmiş ise cinsel taciz suçu söz konusu olmaktadır. Zorlama, tehdit, korkutma ya da mağdurun rıza gösteremeyecek durumda olması gibi unsurlar rızanın hükümsüzlüğüne yol açabilir. Cinsel taciz suçu, failin kasten ve cinsel bir amaçla eylemlerde bulunması, mağdurun rızasının olmaması gibi özellikleri taşıyan ciddi bir suçtur ve toplumda önemli yankılar uyandıran ciddi bir sorundur.

 • Bu tutanaklar daha sonra bir yargılama sırasında “belge delili” olarak adlandırılan kanıt türüne dönüşebilir.
 • Bu prensip, yargılama sürecinde faillerin işledikleri birden fazla suç için tek bir yargılama ile cezai sorumlulukların topluca değerlendirilmesini mümkün kılarken, ceza miktarının belirlenmesinde de etkili rol oynar.
 • Cinsel taciz suçunun basit hali, mağdurun şikayeti üzerine soruşturma ve kovuşturma konusu olan, şikâyete tabi bir suçtur.
 • Örneğin failin aynı mağdura karşı aynı gün içinde farklı saatlerde mesaj atması, tek eylem olarak değerlendirilir bu nedenle zincirleme suç hükümleri uygulanmaz.
 • Toplumun ve bireylerin bilinçlendirilmesi, bu suç türünün önlenmesi ve mağdurların korunması açısından büyük önem taşımaktadır.
 • Olarak bakıldığında; nitelikli cinsel taciz suçu, basit cinsel tacizin cezası üzerinden ½ oranında arttırılmak suretiyle cezalandırılmaktadır.

Uluslararası bir şişeleme imparatorluğunun varisi olan David, en çok Tupac ve Michael Jackson gibi sanatçıların 3 boyutlu hologramlarını yapan şirketiyle tanınıyordu. Kariyerini durma noktasına getiren skandallar hakkında konuşan 64 yaşındaki oyuncu, 2016’dan beri yaşadığı Baltimore’daki evine haciz geldiğini söyledi. Snapchat Inc., iddialara katılmadığını ancak maliyetli ve uzun davalardan kaçınmak için anlaşmaya karar verdiklerini söyledi. Şirket yaptığı açıklamada, “Snap’te adil ve kapsayıcı bir ortam sürdürme taahhüdümüzü derinden önemsiyoruz ve kadınlara karşı ayrımcılık, taciz veya misilleme sorunlarımız olduğuna inanmıyoruz” dedi. Yetkililer, uzlaşma parasının büyük kısmının Snapchat Inc.’de ayrımcılığa maruz kalan çalışanlara gideceğini söyledi. Kaliforniya Sivil Haklar Departmanı, Snapchat Inc. ile yapılan anlaşmanın, 2014 ile 2024 yılları arasında Kaliforniya’da şirket için çalışan kadınları kapsadığını duyurdu.

Sosyal Medya Tacizi Nereye Şikayet Edilir?

Cinsel taciz suçu niteliğini oluşturan hareketlerin, mağdurun rızası hilafına karşı gerçekleştirilmiş olması şarttır. Hukuken geçerli rızanın kabulü için suç ile korunan hukuki değer üzerinde tasarruf yetkisini haiz bir kişinin bulunması gerekmektedir. Aksi takdirde, açıklama ehliyetine sahip bulunan bir kişinin cinsel taciz eylemlerine TCK m. 26 bakımından göstereceği rıza, ceza sorumluluğunu kaldırmaktadır.

 • Bu suç tipinde dikkate alınacak en önemli husus, mağdurların karşılaştığı zorlukların boyutu ve tacizin yol açtığı olumsuz etkilerdir.
 • Cinsel taciz, kurbanları üzerinde uzun süreli etkiler yaratan ciddi bir suçtur ve toplumun her kesimi tarafından ciddiye alınmalıdır.
 • Zincirleme suç hükümleri, aynı suç türü çerçevesinde aynı mağdura karşı, aynı suç işleme kararı ile birden fazla fiilin işlenmesi durumunda uygulanır.
 • Cinsel taciz suçu, toplumdaki bireylerin cinsel dokunulmazlıklarının ihlal edilmesi olarak kabul edilir ve ciddi cezai yaptırımları bulunmaktadır.
 • 105 gerekçesinde ise “cinsel yönden, ahlak temizliğine aykırı olarak mağdurun rahatsız edilmesi” şeklinde tanımlanmıştır.
 • Mağdurun psikolojik rahatsızlıkları ve tıbbi raporları, tacizin etkilerini belgelemek için kullanılabilir.

Bu kriterlerin uygulanışı, mağdurun beyanının ispat değeri açısından belirleyici olmaktadır. Bu hükümlerle birlikte, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. Maddesinin; “kişinin makul sürede yargılanma hakkı olduğuna” ilişkin normu da dikkate alındığında, temyiz davasında işin esasına girilerek dosyadaki tüm bilgi ve belgelerin incelenip değerlendirilmesinin esas olduğu kabul edilmelidir. Cep telefonu mesajıyla yapılan taciz, takibi şikayete tabi olmayan nitelikli cinsel taciz olarak değerlendirilmelidir. Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır.

Çocuklara Karşı Cinsel Taciz Suçu ve Adli Görüşme Odaları

Maddesine göre cinsel taciz suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, mağdur tarafından yapılacak resmi şikayet ile mümkündür. Savcılık, mağdur tarafından herhangi bir şikayet yapılmadığı takdirde, bu suç hakkında resen, yani kendiliğinden harekete geçemez. Eğer mağdur, soruşturma aşamasında yapılan şikayetinden vazgeçerse, savcılık tarafından takipsizlik kararı verilir. Bu durumda soruşturma faaliyetleri durdurulur ve dosya kapatılır. Bu açıklamalara göre, sanığın sübut bulan hiyerarşiden kaynaklanan nüfuzun kötüye kullanılması ve aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanma suretiyle cinsel taciz eyleminde, 5237 sayılı TCK’nun 105. Maddesinin uygulanma koşullarının bulunmadığı kabul edilmelidir.

 • Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.
 • Bu suç, aynı cinsler arasında olduğu gibi, aynı cinsler arasında da işlenebilir.
 • Rızanın varlığı somut olayın özelliklerine göre belirlenecektir.
 • YTCK ile 765 sayılı TCK’dan farklı olarak, bu suçun failinin erkek yanında kadınların da olabileceği kabul olunmuştur.
 • Türkiye’deki mevcut yasalara göre, bu tür bir suçun net cezası ise şu şekildedir.

Cinsel taciz suçunun ispatlanması, genellikle yargılama sürecinde oldukça zorlu bir konudur. Cinsel taciz, halk arasında sıkça “laf atma”, “arkadan cinsel içerikli sözler sarf etme” veya “sözlü taciz” olarak da ifade edilmektedir. Önemle vurgulanmalıdır ki; suçun cinsel taciz kapsamında ele alınması için failin mağdurun bedenine dokunması, sürtünmesi, okşaması gibi herhangi bir fiziksel temas kurulmaması gerekir. Eğer bu tür bir temas gerçekleşirse, o zaman olay cinsel saldırı suçu olarak değerlendirilir.

Cinsel Taciz Suçunun Hukuka Aykırılık Unsuru Nedir?

Bazı durumlarda polis suçun faili olup olmadığı tam olarak tespit edilemeyen bazı kişilere ulaşmaktadır. Bu durumda, şüpheli bu şahısların bilgisayar, tablet ve cep telefonlarına el konularak bu materyallar üzerinde bilirkişi incelemesi yapılarak fail tespit edilmeye çalışılmaktadır. İnternet veya sosyal medya üzerinden cinsel taciz suçu, çoğu zaman bilişim sistemleri kullanılarak işlendiğinden cep telefonu, tablet, laptop, masaüstü bilgisayarı vb. Materyaller de önemli delil elde etme araçları olabilmektedir.

Türk Ceza Kanunu’nda cinsel tacize giren davranışlar hususunda açıklık bulunmamakla birlikte cinsel dokunulmazlığa karşı diğer suçlardan en önemli farkı fail tarafından vücuda dokunma ve temasının bulunmamasıdır. Özellikle mağdurun yüz yüze kaldığı cinsel taciz olaylarında tanık önem arz etmektedir. Usulüne uygun yaptırılan teşhis, detaylı ve aydınlatıcı ifade hükme esas alınmalıdır. Mağdur ile fail arasındaki husumete bakıldığı kadar tanık açısından da inceleme yapılmalıdır. Tanığın ifadelerinde istikrar bulunması, mağdurun iddialarını destekleyen beyanlar dikkate alınacaktır. Tanıklıktan çekinebilecek kişilere çekinme haklarının olduğunun bildirilmemesi, yeminsiz dinlenmeleri hükme esas alınmaz.

Cinsel Taciz Suçunun Faili

Madde gerekçeleri birlikte değerlendirildiğinde; cinsel istismar suçunun, cinsel saldırı suçundan farklı olarak düzenlenmesi amacının sadece ve sadece mağdurun yaşı olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü gerekçede aynen “Erişkin kişilere karşı işlenen fiiller açısından cinsel saldırı ifadesi kullanılmasına rağmen, çocuklar açısından cinsel istismar ifadesi kullanılmıştır.” denilmektedir. Buradan da her iki suç düzenlenirken mağdurun yaşının onsekizden büyük olması durumunda cinsel saldırı, onsekiz yaşından küçük olması -102. Maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesindeki eylemin onsekiz yaşından küçük olan eşe karşı işlenmesi ihtimali hariç olmak üzere- durumunda da cinsel istismar suçu olarak düzenleme yapıldığı anlaşılmaktadır. Türk Ceza Hukukunda belli suç ve durumlarda cezanın ertelenmesi mümkündür cinsel taciz suçu da bu suçlar kapsamına girmektedir. Cinsel taciz suçundan dolayı mahkumiyet kararı verilmesi durumunda şartlar varsa hakim cezayı erteleyebilir.

 • Suçun manevi unsuru ise özel kast olup, eylemin sırf başkalarının huzur ve sükûnunu bozmak amacıyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 • Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.
 • Cinsel taciz suçu , kişinin rızası olmaksızın, kendisine karşı, bir başkası tarafından cinsel davranışta bulunulmasıdır.
 • Cinsel taciz suçunun varlığının tespiti için, mağdur ve tanık beyanları, deliller ve olayın özellikleri titizlikle incelenmelidir.
 • Maddesinin suç tarihindeki halinde; “ Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına hükmolunur.

Herkesin huzur ve güven içinde yaşayabilmesi için, https://www.roscasaresbasket.com/ taciz suçunun tanımı, önlenmesi ve cezalandırılmasına yönelik adımlar önemlidir ve bu adımlar, tüm bireylerin eşitlikçi ve adaletli bir toplumda yaşaması için elzemdir. Sosyal medya veya internet üzerinden işlenen cinsel taciz suçu, cinsel arzu ve isteklerini tatmin etmek üzere bir kimsenin başka bir kimseyi bedensel herhangi bir temasta bulunmadan rahatsız etmesiyle meydana gelir. Cinsel taciz suçu serbest hareketli bir suç olduğundan facebook üzerinden paylaşım yapma, twitterdan tweet atma veya whatsapp üzerinden mesaj atmak şeklinde internet üzerinden birbirinden farklı şekillerde ve çok çeşitli platformlar kullanılarak işlenebilir.

Cinsel Taciz Suçu Nasıl İspatlanır?

Maddesi kapsamında göstereceği rıza eylemi hukuka uygun hale getirecek ve eylem suç teşkil etmeyecektir. Tacizin onay olmaksızın iletişim kurmaya çalışmayı da kapsadığını anlatan İlker, taciz eyleminin laf atarak, ıslık çalarak veya göz hapsinde tutularak da gerçekleştirilebileceğini söyledi. Önemli noktalardan birinin de, karşıdakinin onayı olmaksızın bu davranışlara devam etmek olduğunu aktaran İlker, ”Cinsel taciz, sözle, beden diliyle ya da diğer iletişim araçları ile gerçekleştirilen cinsel içerikli davranışlardır. Örneğin, cinsel içerikli konuşmalar yapmak, cinsel organını göstermek, öpücük atmak gibi düşünülebilir. Eğer, istenmeyen herhangi bir temas, kişinin vücut dokunulmazlığını ihlal eden bir eylem var ise öpmeye çalışmak, saçına dokunmaya çalışmak ya da bir penetrasyonun olması gibi durumlar cinsel saldırı kapsamında değerlendirilir” ifadelerini kullandı.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Judy Dobbs